Stichting Onderdak Vledder heeft de wens om de leefbaarheid in het dorp Vledder te verbeteren, onder meer door het bouwen en exploiteren van een woonzorgvoorziening. Dit biedt de zorgbehoevende inwoners een mogelijkheid om in het vertrouwde Vledder te blijven wonen te midden van hun familie, verwanten en vrienden.

Deze ambitie is onderdeel van een groter plan voor een levensloopbestendig Vledder:
1. Een pakket aan welzijnsactiviteiten gericht op ontmoeten en verbinden, een fysiek informatie- en ontmoetingspunt ‘Naobuur’ en een wijkverpleegkundige als verbinder tussen dorpsgenoten, maatschappelijke en zorginstellingen.
2. Het creëren van een fysiek veilige en aantrekkelijke plek rondom het Lesturgeonplein waar allerlei activiteiten rondom zorg, welzijn, ontmoeten en ondersteunen worden samengebracht.
3. Het tot stand brengen van een kleinschalige woonzorgvoorziening, zodat ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, in het dorp kunnen blijven wonen, dicht bij hun eventuele partner en hun sociale netwerk.

Stichting Onderdak Vledder realiseert de kleinschalige woonzorgvoorziening.  Het is een burgerinitiatief van en door de inwoners van Vledder; Waar instellingen en overheid zich terugtrekken, nemen de inwoners van Vledder op initiatief van Vereniging Dorpsbelang Vledder, het heft in eigen handen om voorzieningen en activiteiten te creëren die zij nodig hebben om in het dorp te kunnen blijven wonen en de gemeenschap sterk te houden.

 
Wanneer ouderen in het dorp vandaag de dag niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, worden zij opgenomen in een verpleeghuis in een van de buurgemeenten. Daarmee komen zij volledig in het systeem van de zorg terecht en speelt hun leven zich grotendeels af binnen een intramurale setting (wonen, eten, dagbesteding, zorg), geïsoleerd van hun oorspronkelijke sociale netwerk. De inwoners vinden dat ongewenst en eenzaamheid verhogend. Met het creëren van de woonzorgvoorziening als integraal onderdeel van de bredere plannen voor een levensloopbestendig dorp wordt de sociale- en zorg infrastructuur versterkt.

Met realisatie van de beoogde plannen kunnen ook de inwoners van het woonzorgcentrum straks nog zoveel mogelijk in het dorp deelnemen aan activiteiten en gebruik maken van de voorzieningen aldaar: ‘In het dorp wat kan, in het woonzorgcentrum alleen wat moet’. Andersom kunnen dorpsgenoten ook gebruik maken van de expertise aanwezig in het woonzorgcentrum. Hiermee verwacht de Stichting Onderdak Vledder oudere dorpsgenoten langer zelfstandig te kunnen laten wonen in het dorp, eventueel met ondersteuning of zorg aan huis. Zo blijven zij onderdeel uitmaken van de dorpsgemeenschap waar ze vertrouwd mee zijn en behouden ze contacten met buren, verwanten en hen bekende dorpsgenoten.
 
Met de Noord Nederlandse Coöperatie van zorgorganisaties uit Hoogeveen is overeenstemming bereikt over de zorglevering in het woonzorggebouw. Zij bieden tevens thuiszorg in het dorp aan.

Inwoners uit de voormalige gemeente Vledder met een zorgindicatie vanaf ZZP 4 krijgen voorrang en kunnen in aanmerking komen voor een appartement in het woonzorgcentrum.

Stichting Onderdak Vledder heeft ook 3 respijtkamers laten bouwen om in de toenemende behoefte te voorzien voor kortdurende opname. De respijtkamers zijn voor mensen die kortdurend ondersteuning en verpleging nodig hebben na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname en waar herstellen in de eigen woning nog een stap te groot is.

Ook hierin voorzien wij in een behoefte. Nu gaan inwoners naar buurgemeenten of nog verder weg van hun familie om te herstellen voordat ze naar huis kunnen. Kortom, we staan voor wonen en herstellen in de eigen vertrouwde omgeving, omdat dit bijdraagt aan het welbevinden van de patiënt en diens familie en vrienden.